MẪU ĐIỀU TRA VÀ BÁO CÁO SỰ CỐ / TAI NẠN

MẪU ĐIỀU TRA VÀ BÁO CÁO SỰ CỐ / TAI NẠN
PHẦN A (Hoàn thành bởi giám sát công trường / bộ phận quản lý )
KHAI BÁO

 1. Kiểu tai nạn / sự cố

Sự cố Sơ cấp cứu Mất thời gian Chấn thương nghiêm trọng / Chết người Tài sản
Chấn thương Chuyển viện

 1. Ngày và thời gian xảy ra tại nạn / sự cố: _______________________
 2. Ngày và thời gian báo cáo : _______________________
 3. Vị trí xảy ra tai nạn : _______________________
 4. Thông tin chi tiết về nạn nhân (nếu cần)
  Tên : __________________________ Số CMND / hộ chiếu : ________
  Công việc bình thường: _______________ Quốc tịch : ________
  Công việc khi xảy ra tai nạn:_________
  Số năm kinh nghiệm: _______________
 5. Tên người giám sát / Đơn vị thầu phụ: __________________
 6. Giải thích ngắn gọn về tai nạn / sự cố:
  (Đính kèm bức vẽ minh hoạ và hình ảnh)
  (Dùng thêm một tờ nếu cần thiết)
  Người báo cáo: Chữ ký: Ngày & thời gian:
  Dated: Rev.0 Prepared by:
  Page 2 of 3
  MẪU ĐIỀU TRA VÀ BÁO CÁO SỰ CỐ / TAI NẠN
  PHẦN B (Hoàn thành bởi nhân viên an toàn, sức khoẻ và môi trường dự án)
  ĐIỀU TRA
 7. Mô tả về tai nạn / sự cố (Xảy ra như thế nào)
  (Bao gồm các sự kiện liên tục và điều kiện thời tiết)
 8. Hành động thực hiện ngay lập tức
 9. Xác định nguyên nhân của tai nạn
  Thực hiện bởi: Chữ ký : Ngày & thời gian :
  MẪU ĐIỀU TRA VÀ BÁO CÁO SỰ CỐ / TAI NẠN
  PHẦN C (Hoàn thành bởi quản lý dự án / Quản lý an toàn, sức khoẻ và môi trường của công ty)
 10. Đưa ra hành động để ngăn chặn trường hợp tái diễn
 11. Người được chỉ định để tiến hành chỉnh sửa / Hành động phòng ngừa
  Tên : ________________ Chức vụ : ____________
  Ngày hành động hoàn thành: ________________________________________
  Theo dõi bởi:
  Tên : ________________ Chức vụ : ____________ Ngày : _

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Liên hệ